Regulamin

Regulamin
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu ikonamody.pl.
1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej ikonamody.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
1.3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Ikona Mody, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
2. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Ikona Mody – serwis dostępny w domenie internetowej ikonamody.pl, którego operatorem jest Ikona Mody, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Ikona Mody.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin
SKLEP – sklep internetowy współpracujący z Ikona Mody w ramach Ikona Mody na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie ikonamody.pl swoje towary
KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Ikona Mody pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Ikona Mody;
TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy
STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków
REGULAMIN – niniejszy dokument.
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU IKONAMODY.PL
3.1. Serwis Ikona Mody nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu Ikona Mody za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Ikona Mody zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
3.3. Serwis Ikona Mody umożliwia Użytkownikowi:
a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
b. przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Ikona Mody,
c. tworzenie zestawów z Towarów dostępnych w serwisie Ikona Mody,
d. dodawanie zdjęć własnych stylizacji,
e. komentowanie treści umieszczonych w serwisie
3.4. Serwis Ikona Mody dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Ikona Mody były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Ikona Mody zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Ikona Mody i na stronie internetowej Sklepu;
3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Ikona Mody nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Ikona Mody,
b. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
c. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Ikona Mody przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży
4. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
4.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
4.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego https://ikonamody.pl/zarejestruj
4.3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
4.4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto https://ikonamody.pl/edytuj-dane
4.5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
4.6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
a. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, – zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;
4.7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
4.8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
4.9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
a. na swoje żądanie – wyrażone w drodze e-mailowej;
b. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
4.10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.
5. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW
5.1. W ramach Ikona Mody Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Ikona Mody, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis Ikona Mody nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
5.3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych,
b. treści o charakterze reklamowym,
c. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
d. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
5.4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Ikona Mody.pl;
5.5. Serwis Ikona Mody nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Ikona Mody usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Ikona Mody zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
a. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,
b. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
c. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
d. świadomie wprowadzają w błąd,
e. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna
5.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Ikona Mody wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Ikona Mody, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
Użytkownik udziela Ikona Mody także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Ikona Mody, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
6. OCHRONA PRYWATNOŚCI
6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Ikona Mody ADRES. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
6.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Ikona Mody, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Ikona Mody, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Ikona Mody jak i podmiotów współpracujących
6.3. Ikona Mody przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Ikona Mody z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Ikona Mody zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ikona Mody sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu Ikona Mody
6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Ikona Mody w ramach serwisu Ikona Mody
6.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis Ikona Mody bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Ikona Mody w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Ikona Mody, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Ikona Mody, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie Ikona Mody
6.6. Podczas korzystania z serwisu Ikona Mody, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

a. przy rejestracji konta w serwisie (e-mail, imię i nazwisko)
6.7. Okazjonalnie w serwisie Ikona Mody organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach
6.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa
6.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie Ikona Mody swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu Ikona Mody o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Ikona Mody. Ikona Mody może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie Ikona Mody naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika
6.10. W przypadku udostępnienia w serwisie Ikona Mody usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu Ikona Mody i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze)
6.11. Serwis Ikona Mody wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie)
6.12. Serwis Ikona Mody informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Ikona Mody.pl używane są przez Ikona Mody pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Ikona Mody.pl. Uzyskane przez Ikona Mody informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ikona Mody informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Ikona Mody może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
7. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU
7.1. Serwis Ikona Mody dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Ikona Mody. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Ikona Mody stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
7.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Ikona Mody dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
7.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
7.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie Ikona Mody inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Ikona Mody
8.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ikona Mody ADRES bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: email
8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Ikona Mody
8.5. Serwis Ikona Mody zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Ikona Mody.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Ikona Mody poinformuje o tym Użytkowników na stronach Ikona Mody.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Ikona Mody na stronach ikonamody.pl
9.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2017