Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku położonej wynosi średnio 2 792 zł brutto. Pensje wahają się od 2 288 zł do 3 42 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od miejsca zatrudnienia, wykształcenia, stażu pracy oraz regionu.

Czym zajmuje się położna?

Położna opiekuje się kobietą w okresie ciąży, porodu oraz połogu, a także noworodkiem i niemowlęciem do 2. miesiąca życia. Uczy kobiety higieny ciała na każdym etapie życia, a także przygotowuje i wspiera rodzinę w opiece nad noworodkiem. W zakresie opieki nad kobietą w czasie ciąży, prowadzenia ciąży oraz opieki nad noworodkiem położna posiada liczne kompetencje. Może między innymi monitorować rozwój ciąży, wykonywać badania położnicze, monitorować przebieg połogu, badać rozwój noworodka i niemowlęcia, obserwować i oceniać rozwój psychoruchowy noworodka i niemowlęcia, wykonywać pomiary i oceny kobiety oraz noworodka.

Do zadań położnej należy także przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych, zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza, udzielanie pomocy w okresie laktacyjnym. Świadczenia diagnostyczne położnej obejmują także ocenę bilirubiny na podstawie topografii zażółcenia przy zastosowaniu schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hipoterozę u noworodków. Położna wykonuje również testy diagnostyczne poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz do pobierania materiału do badań diagnostycznych. Do zadań położnej należy także udzielanie pierwszej pomocy, udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza, a także wykonywanie zabiegów leczniczych. Praca położnej wymaga specyficznych cech charakteru, osoba taka powinna być opiekuńcza, otwarta na potrzeby innych, a także opanowana i cierpliwa.

Jak zostać położną?

Aby zostać położną, konieczne jest ukończenie studiów. Uczelnie prowadzą dwustopniowy tryb nauczania. Studia licencjackie trwają 3 lata, absolwenci otrzymują tytuł licencjata. Kontynuacja nauki na studiach II stopnia umożliwia uzyskanie tytułu magistra położnictwa.

W trakcie studiów I stopnia studenci odbywają kształcenie praktyczne w zakresie:

 • podstaw opieki położniczej,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • promocji zdrowia,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • położnictwa i opieki położniczej,
 • ginekologii i opieki ginekologicznej,
 • neonatologii i opieki neonatologicznej,
 • pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • chirurgii,
 • psychiatrii,
 • anestezjologii i stanów zagrożenia życia,
 • rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii.

W trakcie edukacji odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakresie podstaw opieki położniczej i opieki specjalistycznej w zakresie:

 • poradnictwa dla kobiet ciężarnych, łącznie z przeprowadzeniem co najmniej 100 badań prenatalnych,
 • sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 rodzącymi,
 • przyjęcie co najmniej 40 porodów,
 • aktywny udział w porodzie z położenia miednicowego,
 • wykonanie nacięcia krocza i zakładanie szwów,
 • kontrola i opieka nad 40 kobietami, u których mogą wystąpić powikłania w trakcie ciąży i połogu,
 • sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 ciężarnymi,
 • sprawowanie nadzoru i opieki, łącznie z przeprowadzeniem badań nad co najmniej 100 kobietami i zdrowymi noworodkami,
 • prowadzenie obserwacji i sprawowanie opieki nad noworodkami niedonoszonymi, przenoszonymi, z niską masą urodzeniową oraz chorymi,
 • sprawowanie opieki nad kobietami z objawami patologicznymi ginekologicznymi i położniczymi.

W trakcie studiów II stopnia, które umożliwiają otrzymanie tytułu magistra położnictwa, realizowane są przedmioty:

 • intensywny nadzór położniczy,
 • nowoczesne techniki diagnostyczne,
 • opieka położnicza nad kobietą i jej rodziną w okresie prokreacji i okresie okołoporodowym,
 • stany naglące w położnictwie i ginekologii,
 • badania naukowe w położnictwie,
 • dydaktyka medyczna,
 • patologii i rehabilitacja mowy,
 • psychologia zdrowia,
 • technologie informacyjne w położnictwie z elementami statystyki,
 • techniki endoskopowe w ginekologii i położnictwie,
 • diagnostyka w położnictwie i ginekologii,
 • kliniczne aspekty rozrodczości,
 • endokrynologia ginekologiczna.

W trakcie studiów konieczne jest odbycie praktyk zawodowych. Do wykonywania zawodu po studiach uprawnia wpisanie do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Nadzór nad wykonywaniem zawodu położnej sprawuje samorząd zawodowy, zawód można wykonywać, pracując na etacie lub w ramach samodzielnej praktyki.

Położna – własna firma

Położna może prowadzić prywatną praktykę. Ze względu na niedostateczną opiekę oferowaną przez szpitale państwowe, kobiety często decydują się na usługi położnych prywatnie. Otworzenie firmy przez położną wiąże się z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia potwierdzonego dyplomem oraz prawa wykonywania zawodu położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Położna musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie, do której nie wlicza się okresu stażu, a także należeć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań położna może założyć działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMleko podczas diety
Następny artykułKminek a odchudzanie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here